اتحادیه اروپا رفتار با فرانسه را غیر قابل قبول خواند