ضرورت ایجاد گرمخانه ای پر امید و احساس مفید بودن برای زنان