ارائه انواع دستگاه حضور و غیابتعمیر تلویزیون ال جیوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونسایت اینترنتی پرکاربرد motorsearch

ایجاد شبکه علمی مهمترین دستاورد کرسی یونسکو در دانشگاه تهران است