ثبت شرکت ثبت برند در اسرع وقتدستگاه اسلایسر میوهفرچه غلطکیحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی در روز پنجشنبه اول آبان
به گزارش شب چهارشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزپنجشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی *فنی و حرفه ای و کاردانش: ساعت٨ تا ٨:٣٠ طرز کار سنسورها و عیب یابی  رشته مکانیک خودرو پایه ۱۳  شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه ۱۲ شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ نقاشی رنگ روغن طبیعت بی جان  رشته چهره سازی پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ تربیت کودک پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ طراحی و دوخت پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش *پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١ فارسی و نگارش پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲تا۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳ علوم تجربی پایه پنجم ساعت۱۳تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی *متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ تفکر و سبک زندگی  بزرگ مردان کوچک پایه هفتم ساعت ۱۵ تا۱۵:۳۰ تفکر و سبک زندگی پروژه ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ آمادگی دفاعی درس سوم (انقلاب اسلامی) پایه نهم *دوره آموزش مجازی متوسطه: ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی الگوهای طراحی آموزش مجازی *متوسطه دوم: ساعت ١۶:٣٠ تا١٧آمادگی دفاعی پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی پایه ۱۲ علوم تجربی ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست ۱ پایه ۱۰علوم تجربی ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی هندسه (فصل۳ ) پایه۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک  درس خطوط میدان های مغناطیسی  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس تاریخ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیریک. ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. شبکه قرآن ومعارف سیما: ساعت ۱۱هدیه های آسمانی پایه ششم ساعت ۱۱:۳۰آموزش قرآنی پایه ششم ساعت۱۵درس عربی زبان قرآن۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف. ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قرآن۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس عربی زبان قرآن۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف . ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمانی نهم درس اول متوسطه دوره اول.