ضرغامی: راهبرد اولویت همسایگان، مبنای برنامه‌ریزی ما در گردشگری است

ضرغامی: راهبرد اولویت همسایگان، مبنای برنامه‌ریزی ما در گردشگری  است