روزنامه ی «الاخبار» چاپ بیروت امروز گرایش وزیران دولت جدید لبنان به رهبران سیاسی و حزبی  این کشور را به شرح زیر اعلان کرد: - رییس دولت (نخست وزیر): حسان دیاب ، اهل سنت و مستقل - وزیر دفاع و معاون نخست وزیر : زینت عکر،  مسیحی و گرایش به میشل عون رییس جمهوری لبنان  - وزیر دارایی : غازی وزنی،   شیعه و گرایش به نبیه بری رییس مجلس و رهبر جنبش شیعی امل لبنان  - وزیر کشور : محمد فهمی ، اهل سنت و گرایش به حسان دیاب نخست وزیر لبنان  - وزیر امور خارجه: ناصیف حتی ، مسیحی و گرایش به جبران باسیل رییس حزب آزاد ملی  - وزیر اقتصاد و تجارت: راؤول نعمة ، مسیحی و گرایش به جبران باسیل رییس حزب آزاد ملی  - وزیر ارتباطات : طلال حواط ، اهل سنت و گرایش به جریان «گردهمایی برای مشورت» به ریاست «عبدالرحیم مراد»  - وزیر بهداشت : حمد حسن، شیعه و گرایش به حزب الله لبنان  - وزیر نیرو: ریمون غجر،  مسیحی و گرایش به جبران باسیل رییس حزب آزاد ملی  - وزیر خدمات عمومی: میشال نجّار ، مسیحی و گرایش به حزب المرده به ریاست سلیمان فرنجیه  - وزیر کار: لمیا یمّین دویهی ، مسیحی و گرایش به حزب المرده به ریاست سلیمان فرنجیه  - وزیر اطلاع رسانی: منال عبد الصمد،  گرایش به طلال ارسلان (دروزی) رییس فراکسیون «گردهمایی دموکراتیک» وابسته به حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط  - وزیر کشاورزی و فرهنگ : عباس مرتضی،  شیعه و گرایش به نبیه بری رییس مجلس و رهبر جنبش شیعی امل لبنان  - وزیر دادگستری: ماری کلود نجم، مسیحی و گرایش به میشل عون رییس جمهوری لبنان  - وزیر امور اجتماعی و گردشگری: رمزی مشرفیة ، گرایش به طلال ارسلان (دروزی) رییس فراکسیون گردهمایی دموکراتیک وابسته به حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط  - وزیر پرورش و آموزش عالی : طارق مجذوب،  اهل سنت و گرایش به حسان دیاب نخست وزیر لبنان  - وزیر امور مهاجران : غادة شریم ، مسیحی و گرایش به میشل عون رییس جمهوری لبنان  - وزیر ورزش و جوانان: فرتینیه أوهانیان، مسیحی و گرایش به حزب ارمنی طاشناق  - وزیر محیط زیست و توسعه ی امور اداری: دمیانوس قطار، مسیحی و گرایش به حسان دیاب نخست وزیر لبنان  - وزیر صنعت: عماد حب الله، شیعه و گرایش به حزب الله لبنان دارند. الاخبار نوشت: ۶ وزیر گرایش به عون و باسیل، ۴ وزیر گرایش به خط مشی دیاب (با احتساب نخست وزیر)، ۲ وزیر گرایش به جنبش حزب الله، ۲ وزیر گرایش به  جنبش امل، ۲ وزیر گرایش به حزب المرده، ۲ وزیر گرایش به حزب سوسیالیست دروزی ترقی خواه، یک وزیر گرایش به گردهمایی برای مشورت و یک وزیر گرایش به حزب طاشناق (ارمنی) دارد. در عین حال «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان بامداد امروز (چهارشنبه) پس از انتشار اعضای کابینه گفت: نخست وزیر و وزیران، مستقل و فن سالار (تکنوکرات) بوده و عضو حزب و گروه سیاسی نیستند اما ممکن است گرایش سیاسی به برخی شخصیت ها و احزاب داشته باشند. وی تاکید کرد: وزیران کابینه ، گرایش خود را در کارشان دخالت نداده و به دور از نزاع ها و درگیری داخلی و منطقه ای بر حل بحران معیشتی و اقتصادی لبنان تمرکز خواهند کرد.  ۶تن از وزیران بالا ( کار، دفاع، دادگستری، اطلاع رسانی، امور مهاجران و پناهندگان، ورزش و جوانان)  زن هستند و نخستین جلسه ی مجلس لبنان برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان، عصر امروز برگزار می شود.