آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامموسسه حقوقی ثبت شرکت و برند فکر …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACT

مخاطبان ۲۷ کشور:نژاد،قومیت و خاستگاه افراد درموقعیتهای شغلی تاثیر دارد
به گزارش ایرنا، براساس نتایج نظرسنجی ایپسوس که برای مجمع جهانی اقتصاد صورت گرفته است، به طور میانگین، ۶۵ درصد از بزرگسالان این نظرسنجی بر این باورند که در کشورشان، نژاد، قومیت و یا خاستگاه ملی افراد در موقعیت های شغلی شان تاثیر می گذارد. در گزارش موسسه نظرسنجی ایپسوس آمده است وقتی نژاد، قومیت و خاستگاه ملی افراد را در نظر می گیریم، به طور میانگین ۳۹ درصد از پرسش شوندگان عنوان کردند که موارد یاد شده بر موقعیت های شغلی شان اثر گذاشته است. این نظرسنجی آنلاین که از ۲۲ ژانویه تا ۵ فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی از میان بیش از ۲۰ هزار بزرگسال در ۲۷ کشور انجام شده است، نشان می دهد که به طور میانگین ۶۰ درصد بزرگسالان مشاهده کرده اند که نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی نقشی را در هریک از موقعیت های آموزشی، دسترسی شان به مسکن و خدمات اجتماعی در کشورشان بازی می کند. بر اساس این یافته ها، ۳۸ درصد ابراز داشتند که نژاد، قومیت و یا خاستگاه ملی شان، بر موقعیت های آموزشی، ۳۸ درصد به دسترسی آنان به خدمات اجتماعی و ۳۵درصد بیان داشته اند به دسترسی شان به مسکن تاثیر داشته است. اگرچه حدود یک سوم از پرسش شوندگان می گویند که نژاد، قومیت و یا خاستگاه ملی هیچ تآثیری بر موارد یاد شده نداشته است. همچنین ۴۶ درصد از پرسش شوندگان بر این باور بودند که رویدادهایی که در سراسر جهان در چند سال اخیر افتاده است، باعث افزایش تفاوت ها در موقعیت ها، دسترسی به مسکن، آموزش، استخدام و یا خدمات اجتماعی در کشورشان شده است. با مقایسه با ۴۳ درصدی که می گویند هیچ تآثیری نگذاشته و ۱۲ درصد می گویند باعث کاهش آن شده است. جزییات نظرسنجی یافته های حاصل  از ایپسوس در خصوص تاثیر نژاد، قومیت و خاستگاه ملی افراد بر فرصت های شان بیانگر آنست: ۱.از میان بیش از هفت نفر از هر ۱۰ نفر در آفریقای جنوبی (۷۹درصد)، ژاپن(۷۸درصد)، بلژیک (۷۴ درصد)، کانادا (۷۳درصد)، هلند (۷۳درصد) و برزیل (۷۱درصد)، تا کمتر از نصف در مالزی (۴۴درصد)، میانگین ۶۵ درصد از پرسش شوندگان این ۲۷ کشور فکر می کنند که در کشورشان نژاد، قومیت و خاستگاه ملی افراد بر موقعیت های شغلی اش اثر می گذارد. ۲.از دو سوم یا بیشتر در آفریقای جنوبی (۷۵درصد)، هند (۷۴درصد)، بلژیک (۷۳درصد)، فرانسه (۷۰درصد)، آلمان (۶۹درصد)، ژاپن (۶۹درصد) و آمریکا(۶۷درصد) تا کمتر از نصف در روسیه (۳۸درصد)، چین (۴۴درصد)، لهستان (۴۶درصد) و آرژانتین (۴۸درصد)، به طور میانگین ۶۰ درصد از آنان فکر می کنند که نژاد، قومیت و خاستگاه ملی بر دسترسی شان به مسکن تآثیر می گذارد. ۳.از حداقل دو سوم در آفریقای جنوبی (۷۶درصد)، هند (۷۳درصد)، شیلی (۶۸درصد)، برزیل (۶۸درصد)، کره جنوبی (۶۷درصد) و ژاپن (۶۷درصد) تا کمتر از نصف در روسیه (۳۹درصد)، سوئد (۴۷درصد) و لهستان (۴۷درصد)، ۶۰ درصد همچنین فکر می کنند که موارد یادشده (نژاد، قومیت و خاستگاه ملی)   بر موقعیت های تحصیلی شان تآثیر می گذارد. ۴.از بیش از دو سوم در آفریقای جنوبی (۷۴درصد)، هند (۷۴درصد)، ژاپن (۶۹درصد)، برزیل (۶۸درصد) و مکزیک (۶۷درصد) تا فقط  ۴۹درصد در سوئد و۴۲ درصد در روسیه، ۶۰ درصد همچنین فکر می کنند که نژاد، قومیت و خاستگاه ملی بر دسترسی شان به خدمات اجتماعی تآثیر می گذارد. تآثیر نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی بر فرصت های فرد : تجربه شخصی -به طور میانگین ۳۹ درصد از بین پرسش شوندگان این ۲۷ کشور بررسی شده، می گویند که نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی خودشان بر فرصت های شغلی خود در طول زندگیشان تاثیر داشته است. (۱۲ درصد زیاد و ۲۸ درصد تاحدی) :بیش از نصف در آفریقای جنوبی (۶۷درصد) و هند (۶۴درصد) از داشتن این تجربه خبر داده اند، درحالیکه تقریبا نصف در فرانسه (۵۶درصد)، مجارستان (۴۹درصد) و روسیه (۴۹درصد) می گویند که اصلا این گونه نبوده است. -بیش از نصف در هند (۶۵درصد)، آفریقای جنوبی (۶۲درصد)، مالزی (۵۶درصد) و کره ی جنوبی (۵۵درصد) و کمتر از یک چهارم در روسیه (۱۹درصد)، فرانسه (۲۰درصد) و سوئد (۲۲درصد) معتقدند که به طور میانگین ۳۸ درصد نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی خودشان بر موقعیت های تحصیلی شان تآثیر گذاشته است. جمعیت قابل توجهی از بزرگسالان مورد پرسش واقع شده در هند (۶۸درصد)، آفریقای جنوبی (۵۸درصد) و مالزی (۵۶درصد) می گویند که چنین مشکلی برایشان پیش آمده، با مقایسه با کمتر از یک چهارم در  روسیه (۲۰درصد)، بریتانیا (۲۳درصد) و سوئد (۲۴درصد) بر این مهم تاکید داشتند که ۳۸ درصد  نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی شان بر دسترسی شان به خدمات اجتماعی تآثیر گذاشته است. بیش از نصف در هند (۶۵درصد) و آفریقای جنوبی (۵۷درصد)، با مقایسه با کمتر از یک چهارمی که چنین چیزی را در روسیه (۲۲درصد)، سوئد (۲۲درصد)، فرانسه (۲۳درصد) و بریتانیا (۲۳درصد) معتقدند که فقط بیش از یک سوم (۳۵درصد) موارد یاد شده بر روی دسترسی شان به مسکن تاثیر گذاشته است. برداشت ها در برابر تجربه های شخصی برداشت ها و تجربه های شخصی حاکی از آنست که  تا چه حد نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی بر فرصت های مختلف یک فرد به صورت گسترده در سراسر کشور ها اثر دارد. با مقایسه میانگین این ۲۷ کشور برای همه چهار موقعیت اندازه گیری شده، چند کشور به ویژه برای "برداشت ها"  بیشتر یا کمتر به همراه "تجربه شخصی"  بیشتر یا کمتر برجسته هستند: - " برداشت ها" زیاد و "تجربه های شخصی" زیاد : آفریقای جنوبی و هند - " برداشت ها " زیاد و " تجربه های شخصی " کم : ژاپن، بلژیک و فرانسه - " برداشت ها " کم  و " تجربه های شخصی " زیاد : مالزی - " برداشت ها " کم  و " تجربه های شخصی " کم : روسیه، لهستان، سوئد و بریتانیا - اثرنژاد، قومیت یا خاستگاه ملی بر فرصت های فرد : تجربه شخصی (میانگین ۲۷ کشور) نظرات زیادی درباره اینکه چگونه اتفاقاتی که در سال گذشته میلادی رخ دادند بر موقعیت های افراد با نژاد، قومیت و یا خاستگاه ملی مختلف در کشورهای یاد شده، اثر گذاشته اند، وجود دارد. به طوری که ۴۶ درصد از پرسش شوندگان در این ۲۷ کشور می گویند که این اتفاقات باعث افزایش اختلافات شده اند. درحالی که ۴۳ درصد اذعان داشتند که  تاثیر نداشته و ۱۲ درصد نیز می گویند مسایل یاد شده، باعث کاهش این اختلافات شده است. علاوه براین از هر ۶ نفر از میان ۱۰ نفر در آمریکای لاتین، اسپانیا و آفریقای جنوبی و حدود نصف در فرانسه، ایتالیا، مالزی، ژاپن، سوئد، بلژیک و آمریکا می گویند که اتفاقات اخیر باعث افزایش اختلافات در موقعیت ها بر اساس نژاد، قومیت یا خاستگاه ملی در کشورشان شده است. در حالیکه تنها ۳۰ درصد از پرسش شوندگان در آلمان، لهستان و عربستان جنوبی، ۲۵ درصد در چین و ۱۵ درصد در روسیه نیز چنین باوری دارند.