رییس قوه قضاییه و دبیرشورای نگهبان سوگندنامه رییس جمهوری را امضا کردند