حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نقش موثری در معرفی زرشک دارد