بازدید وزیر ارتباطات از پارک ارتباطات و فناوری کشور در مشهد‎‎