قوه قضائیه منتظر برخی استعلام‌های دولتی در پرونده کرسنت است

قوه قضائیه منتظر برخی استعلام‌های دولتی در پرونده کرسنت است