اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دستگاه قضایی براساس مستندات درباره بازداشتی‌ها تصمیم‌گیری می‌کند