«قارچ سیاه» چیست و چه کسانی در معرض این عفونت خطرناک قرار دارند؟