ابتکار از آزادی تعدادی از زنان زندانی به دلیل شیوع کرونا خبر داد