سرورنگجامعه نیوزفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …پراستیک اسید 15%