شینگلمس الیاژیپراستیک اسید 15%آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

انتقاد ترکیه از برخی کشورهای عربی در سازش با «معامله قرن»