توقف پرسپولیس در دیداری تدارکاتی؛ نفرات ذخیره به میدان رفتند