سخنان رئیس جمهوری در نشست خبری پایان سفر به استان اردبیل