رضایی: توسعه روابط دوجانبه با کشورهای عضو سازمان شانگهای ضروری است