مجموعه ایی از برندهای صنعت ساختمعاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمانبرس سیمیخوش بو کنندهای هوا

یک نفر در رابطه با آتش سوزی کلینیک سینا بازداشت شد