قدردانی دریادار سیاری از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح