تاکید بر برنامه‌ریزی مناسب برای مایحتاج شب عید و ماه‌ رمضان

تاکید بر برنامه‌ریزی مناسب برای مایحتاج شب عید و ماه‌ رمضان