حضور رییس جمهور در جمع اهالی محله صحرا

حضور رییس جمهور در جمع اهالی محله صحرا