وزارت بهداشت: اخبار انتصاب مدیران را از روابط عمومی پیگیری کنید