گروه تجارت دریایی انگلیس: یک کشتی در دریای عمان هدف قرار گرفت