کتاب «چه بی‌کران ندارمت» اثر شاعر کرمانشاهی منتشر شد

کتاب «چه بی‌کران ندارمت» اثر شاعر کرمانشاهی منتشر شد
به گزارش خبرنگار ایرنا، «چه بی کران ندارمت» مجموعه‌ای غزل است که از چند تن از غزلسرایان معاصر ایران به کوشش نگارنده گردآوری شده است که عبارتند از علی سلطانی نژاد، محمد علی کاظمی (معک)، خورشید بخشایی، روژان حضرتی، گوهرتاج مرادی اگاهی(نگارنده) و چند تن از غزلسرایان دیگر که به صورت افتخاری چون پروین اکبریان و منصوره بادآهنگ آثارشان در این کتاب آمده است. مدیر انتشارات «آون» روز دوشنبه در خصوص انتشار این کتاب به ایرنا گفت: وقتی از شعر کلاسیک صحبت می شود غزل پُر کاربردترین قالب آن است که در دهه های گذشته با تغییراتی مواجه بوده و این تغییرات ناشی از تجربه مدرنیسم است که در کنار دیگر دگرگونی های زندگی بشری ادبیات را در شعر کلاسیک قالب غزل را که سرآمد است، دچار تغییر کرده است. «میثم رجبی» با اشاره به اینکه این تغییرات بیشتر متکی بر دستاوردهای مکاتب و جریانات ادبی در داخل و خارج کشور بوده است، افزود: برای نمونه تاثیر جریان نیمایی بر غزل باعث شکل گیری «غزل نیمایی» می شود و یا تاثیر مکاتب ادبی غرب چون سوررئالیسم یا فرمالیسم که منجر به شکل گیری «غزل سوررئالیسم» و «غزل فرم» شده است. وی ادامه داد: به عبارت دیگر قالب غزل با هر کدام از مکاتب غربی ترکیب شده یا می تواند بشود و در نتیجه نوع دیگر از غزل را رقم زده و یا بزند و در مکتب پایایسم در ادبیات نیز همین روند انجام پذیرفته و غزل و دیگر قالب های کلاسیک در برخورد با دستاوردهای ادبی این مکتب غزل فراروایت را به وجود آورده اند. رجبی گفت: مجموعه حاضر با توجه به آنچه گفته شد دارای دو دسته غزل است یکی غزل کلاسیک و دیگری غزل فراروایت، که دفتر اولی است که بصورت مشترک در این زمینه گردآوری شده است. گوهرتاج مرادی آگاهی شاعر و نویسنده کرمانشاهی متولد سال ۱۳۶۲ است و تا کنون سه کتاب انتظار، قفس به قناریست و اقیانوس آرام از او چاپ شده است.