خطیب زاده: پیام نشست تهران رد دخالت خارجی درساختار سیاسی آتی افغانستان