وزیر فرهنگ: در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر ظرفیت زیادی داریم