سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شد
به گزارش ایرنا، در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری منصوب شد. دکتر سید حمید سجادی در حکمی رسول هاشم کندی اسدی را به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخه سورای منصوب کرد. گفتنی است رشیدی هفته گذشته استعفای خود را تقدیم وزیر ورزش کرده بود و امروز سرپرست این فدراسیون مشخص و معرفی شد. اتحادیه جهانی دوچرخه سواری قصد داشت برای چند فدراسیون از جمله فدراسیون های دوچرخه سواری ایران و مکزیک رای صادر کند که رشیدی برای حفظ فدراسیون و جلوگیری از تعلیق دوچرخه سواری ایران استعفای خود را به وزیر ورزش داد.