سرپرست دبیری فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی منصوب شد

سرپرست دبیری فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی منصوب شد