رئیسی: زمینه سرمایه گذاری ایرانیان در داخل کشور فراهم شده است