فروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …روش اجرای تیرچه پیش تنیده bpicoباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …بهترین اموزشگاه زبان اسپانیایی …

بستر لازم برای فعالیت موثر مجلس دانش‌آموزی باید فراهم شود
محسن حاجی میرزایی روز چهارشنبه در افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش آموزی اظهار داشت: نمایندگان مجلس دانش آموزی باید از یک سو با جمعیت دانش آموزان ارتباط برقرار کنند تا بتوانند افکار، اندیشه و ایده ها را نمایندگی کنند و از سوی دیگر باید برای پیگیری امور، با مسوولان آموزش و پرورش و مقامات محلی تعامل سازنده داشته باشند تا مسوولیت های خود را به نحو شایسته انجام دهند. وی افزود: یادگیری، تغذیه روح و پرورش جان را بر عهده دارد و عرصه یادگیری باید به درستی اتفاق افتد؛ بنابراین نمایندگان مجلس دانش آموزی در معرض یادگیری عمیق قرار گرفته اند. وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: مجلس دانش آموزی فرصتی برای افزایش توانمندی ها و توسعه درک اجتماعی است. ادامه دارد... .