شکست گروه بهمن برابر صدرنشین لیگ برتر بسکتبال زنان

شکست گروه بهمن برابر صدرنشین لیگ برتر بسکتبال زنان