دیدار سفیر ایران  و رییس سرویس امنیت دولتی گرجستان
به گزارش ایرنا به نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، در این دیدار طرفین در مورد  نارسایی های فراروی  امور انسانی و تسهیل امور سرمایه گذاران ایرانی و فعالان اقتصادی و حل مشکل زندانیان  و چگونگی  تعمیق مراودات انسانی و همکاریهای انتظامی دوکشور به بحث و گفت وگو پرداختند. قاسمی  با اشاره به رویکردهای سلیقه ای  مامورین  مرزی گرجستان در تعامل انسانی دوکشور، خواهان ایجاد ساز وکارهای مطابق با هنجارهای پذیرفته شده بین المللی و تسهیل در امور سرمایه گذاران ایرانی وحل مشکلات آنان شد.  طرفین در این دیدار تفاهم نمودند تا از طریق نشست کارگروه های کارشناسی  زمینه تسهیل مروادات اقتصادی و تجاری و انسانی بین دوکشور درچهارچوب احترام و منافع مشترک را فراهم سازند.