هدر کلگی آب برج خنک کنندهفروش رم لپ تاپفروشگاه انلاین انواع جک گازیآموزش تخصصی تنبک در تهرانپارس

اصلاح الگوی حکمرانی در بخش آب در مسیر تصویب نهایی
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط عمومی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حسن بنیانیان در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با عنوان چگونه بستر تحقق تدابیرفرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم خواهد شد؟ ارائه کرد. وی که این مقاله را در سالن شماره یک کنفرانس ارائه کرد، گفت: ابتناء همه مبانی، اصول، آرمان، رسالت، افق ها و تدابیر در طراحی الگوی اسلامی ایرانی به بنیادهای اعتقادی و ارزشی مطرح شده در دین مبین اسلام، نشان می‌دهد که اجرای این سند مستلزم تحولات فراگیر در همه اجزاء تشکیل دهنده جامعه است و تحقق این تحولات نیازمند شکل گیری یک گفتمان ملی است که با تحقق چهار راهبرد کلان صورت می گیرد. عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به چهار راهبرد مدنظرش گفت: شکل گیری یک نظام مدیریت کارآمد اجرایی با رویکرد فرهنگی و تربیتی مبتنی بر اندیشه های اسلامی برای پیگیری تحولات، به عنوان پیشران تحقق سه راهبرد مذکور. بسیج همه سازمانها و نهادهای فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی، دفاعی، قضایی کشور برای بازسازی قوانین و نظام های اجرایی در راستای تدابیر پیش بینی شده در الگو. اعمال مدیریت فرهنگی متناسب با الگو در فرهنگ عمومی جامعه برای استقبال و پشتیبانی از اجرای الگو و طراحی نقشه جامعی برای به حداقل رساندن آسیبهای حاصل از جهانی شدن، جهانی سازی و جنگ نرم دشمن از جمله چهار راهبرد کلان برای شکل گیری یک گفتمان ملی جهت اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. وی ادامه داد: شناخت ظرفیتها، فرصتها، تهدیدات، محدودیتها و موانع شکل گیری چنین نظام مدیریت تحول آفرینی، موضوع محوری این مقاله است و پیشنهاد شده که با پیش بینی تدبیر مستقلی برای شکل گیری این نظام مدیریت سند تکمیل شود. بنیانیان متذکر شد: الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی پیشنهادی، اراده دارد که یک سبک زندگی مبتنی بر فطرت انسانی و متکی به مبانی و اصول اسلامی را که تفاوت بسیار زیادی با زندگی جاری جوامع دیگر بخصوص جوامع پیشرفته دارد را به حکمرانان و مردم ایران پیشنهاد نماید و با فرض پذیرش تدریجی اجزای آن، کلیت تدابیر پیش بینی شده توسط مدیرانی که دوره به دوره از رهگذر انتخابات مردمی در راس سازمانها و ساختارهایی اجرایی قرار می گیرند عملیاتی شود. مدیرانی که از یک سو باید با شناخت و باور قوی به این محتواها، متعهد به اجرای این سند باشند و از طرف دیگر رضایت مردمی را فراهم سازند که در شرایط موجود به شدت تحت تاثیر توقعات و سبک زندگی هستند که عمدتا از طریق زندگی مدرن وارداتی و بعضا رسانه های بیگانه الغا می شود. عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: گرچه در سند پیشنهادی در عناوین ابتدایی بخش تدابیر، یک مجموعه تدابیر فرهنگی پیش بینی شده است تا بستر فرهنگی لازم فراهم شود اما از آنجا که اجرای کلیت این سند مستلزم وجود اراده و باور عمیق و پذیرش آگاهانه مدیران نظام حکمرانی و کارگزاران سازمانهای گوناگون اجرایی است. از سوی دیگر به واسطه اصل وجود مردم سالاری، مستلزم پذیرش قلبی مدیران و فعالان بخش خصوصی ، نخبگان فرهیخته و اکثریت بالایی از مردم جامعه است. تا همسویی اراده مدیران و پذیرش مردم، امکان تحقق این سند را فراهم سازد و این تحولات گسترده فرهنگی در شرایطی باید محقق شود که فرایندهای جهانی شدن و جهانی سازی و تلاش متمرکز دشمنان این نظام الهی، حداکثر تلاش خود را برای ایجاد موانع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را بکار گرفته اند. از این روی، شکل گیری یک مدیریت فرهنگی مقتدر و در عین حال با لطافت لازم برای عرصه فرهنگ جامعه، نقش پیشران برای اجرای این سند را ایفا می کند. وی گفت: در این مقاله برای اثبات نقش پیشرانی و خصوصیات چنین نظام مدیریت فرهنگی، پس از توضیحات عناصر فرهنگی بستر ساز اجرای سند و ظرافتهای لازم در نحوه اعمال مدیریت مناسب فرهنگی در جامعه اسلامی با معرفی فرصتها، تهدیدات ، نقاط قوت و ضعفی که در مسیر ساماندهی چنین مدیریت تربیتی و فرهنگی کارآمدی وجود دارد. با توضیح موانع موجود تلاش خواهد شد این سوال پاسخ داده شود که چه تدابیر تکمیلی باید برای شکل گیری بستر فرهنگی لازم برای تحقق الگو پیش بینی شود؟ اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم شکل گیری یک نظام جامع وفراگیر مدیریت فرهنگی لطیفی است که اکثر مدیران جامعه با سبک رهبری باعمل و اقدام خود بر دلها حکمرانی کنند و در همه سازمانها اعم از فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و نظامی تربیت و فرهنگ سازی ابزار محوری و بهره گیری از قانون و دستورالعمل نقش تکمیلی ایفا کنند. تشریح جایگاه آب در تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عضو اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: یکی از تدابیر مصوب در ویرایش دوم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که هم اکنون در مسیر تصویب نهایی قرار دارد مربوط به اصلاح الگوی حکمرانی در بخش آب کشور است. عباسقلی جهانی در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با عنوان چگونگی برقراری ارتباط بین تدبیر و عمل در موضوع آب ارائه کرد. وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، گفت: ضرورتی به توضیح بیشتر نیست که مقوله بحران آب یکی از ابر چالش های کشور در وضع موجود و به ویژه سالها و دهه های آتی را تشکیل می دهد و چنانچه تدابیر مناسب برای مواجهه و مقابله با ابعاد مختلف این بحران اندیشیده نشود در آینده نه چندان دور، پایداری سرزمین به صورت جدی در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. بدین دلیل نیز هست که رویکرد به انجام اصلاحات در الگوی حکمرانی آب از سوی مرکز الگو، در کلیه مراحل روند شکل گیری کلیت این سند مورد توجه قرار گرفته و در متن تدابیر، گزاره مورد نیاز در این خصوص گنجانیده شده است. جهانی گفت: سوال اساسی و تعیین کننده ای که مطرح است این است که برای تحقق عملی این تدبیر بسیار مترقی و منطبق با نیاز های واقعی، در سپهر نظام مدیریت کشور چه مسیری باید طی شود؟ و چه نوع برنامه ها و اقدامات در سطوح مختلف تدارک دیده شود؟ و آیا منظور از اصلاح الگوی حکمرانی بطور انتزاعی صرفا به درون بخش آب مربوط می شود و یا اینکه بدون در نظر گرفتن پیوند بین بخش آب و سایر محرکها و پیشرانهای پیشرفت، اصلاح الگو مفید به فایده نخواهد بود؟ وی خاطرنشان کرد: در این نوشتار تلاش شده برای پاسخگویی به سوالات بنیادی فوق، مقدمتا با بررسی روند تاریخ تکوین مدیریت آب و ارزیابی دیدگاهها و نظریه های موجود در این زمینه، با ارایه دلایل و شواهد چرایی رویکرد به اصلاح الگوی حکمرانی آب به عنوان یک ضرورت ملی تبیین و توضیح داده شده و سپس پیشنهادات لازم برای طی مسیر از الگو تا عمل ارایه شود. در واقع می توان یکی از دلایل ناکامی اسناد بالا دستی تهیه شده در نیل به اهداف تعیین شده در نظام حکمرانی کشور را به فقدان اسناد حد واسط به نحوی که بتواند پیوند و همبستگی بین گزارههای اسناد را تا عرصه عمل و بعد از آن برقرار نماید مربوط دانست. عضو اندیشکده اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: این نوع اسناد اصولا یا وجود نداشته و یا اینکه با انسجام لازم و برخورداری از یک فرایند هوشمندانه، توام نبوده است. لذا در این نوشته تهیه اسنادی نظیر نقشه راه چگونگی پیاده سازی حکمرانی مطلوب در آب و شیوه تهیه این سند که به دلیل بین بخشی و چند وجهی بودن موضوع مدیریت آب، نیازمند یک گفتگو و اجماع ملی است توضیح داده شده و در دنباله چگونگی بهره برداری از نقشه راه برای تهیه برنامه های عملیاتی و به تبع آن اسناد پایین دستی ارایه شده است ضمن اینکه درباره الزامات، ظرفیت های مورد نیاز و شیوه نظارت و ارزیابی کلیه اقدامات نیز پیشنهادات مناسب درج گردیده است. شایان ذکر است که ماهیت اصلاح الگوی حکمرانی در آب خود یک فرایند چرخشی و تکاملی است لذا، تحقق مؤلفه های اصلاح خود نیازمند پویایی در کل فرایند است. به این موضوع بسیار مهم نیز در این نوشته پرداخته شده است. جهانی با تبیین جایگاه حوزه آب در تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بین همه تدابیر مدنظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موضوع منابع آب و شیوه نگرش به مدیریت آن به منظور تامین پایدار تقاضاهای آبی کشور در جنبه های مختلف مصرفی نظیر آب شرب، کشاورزی، صنایع و معادن و غیر مصرفی نظیر تولید انرژی برق آبی و اکوسیستم های آبی بنا به این دلایل از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی ادامه داد: منابع آب تجدید شونده کشور به دلیل قرار گرفتن موقعیت جغرافیای در منطقه خشک و نیمه خشک جهان با محدودیت مواجه است و توزیع زمانی و مکانی منابع آب موجود نیز بسیار نا متوازن و با پراکنش زیادی توام می باشد. در سالها و دهه های گذشته پاسخگویی به تقاضای آب در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، زیر بنایی و خدماتی در شرایط فقدان یک طرح منسجم آمایشی و الگوی مناسب برای امر پیشرفت، بهره برداری بی رویه و خارج از ظرفیت مجاز از منابع آب محدود را تقریبا در کلیه عرصه های کشور موجب شده است. شیوه پاسخگویی مدیریت آب کشور برای تقاضاهای رشد یابنده نیز با غفلت و اشتباهات استراتژیک توام بوده است. جهانی گفت: عوامل مذکور و آثار و تبعات ناشی از آنها موجب گردیده که پایداری حیات در پهنه سرزمین در معرض مخاطرات و تهدیدهای جدی قرار گیرد. بدون تردید چنانچه تدابیر مناسب و فراگیری برای گذار از وضع موجود فراهم نگردد در آینده‌ ای نه چندان دور به دلیل انباشته شدن مشکلات و اضافه شدن چالشهای جدید نظیر تحولات اقلیمی و بروز آثار سایر پیشرانهای توسعه، با شرایط پیچیده تری نسبت به امروز مواجه خواهیم بود که ایجاد تعادل و توازن پایدار در عرضه و تقاضای آب را با ابعاد مضاعف دشوار نموده و در برخی از عرصه ها با برگشت ناپذیری شرایط توام خواهد نمود. عضو اندیشکده اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: به خاطر چنین موقعیت خطیری است که مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از انجام بررسی های همه جانبه موضوع در ابعاد مختلف و با توجه به مدارک و مستندات منتشر شده از سوی محافل رسمی نظیر مرکز پژوهش های مجلس که مساله آب را به عنوان دومین ابر چالش کشور معرفی کرده و استماع نظر نخبگان، گزاره مهمی را در این باره در مجموعه تدابیر الگو گنجانده است. «پیاده‌سازی نظام حکمرانی آب کشور بر اساس مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز، گسترش استفاده از آب‌های غیر متعارف، رویکرد مبتنی بر مدیریت تقاضا و تخصیص و مشارکت بهره‌برداران در مدیریت چرخه آب» وی متذکر شد: بدون تردید پیدا کردن پاسخ صحیح و دور اندیشانه به رویکرد مذکور موجب خواهد شد تا هم دوران گذار و انتقال از مرحله موجود به مرحله نوین با تلفات و هزینه کمتر و کارآیی بیشتر همراه باشد و هم ورود به مرحله جدید با کسب آمادگی و تسلط بیشتری از منظر فراهم کردن زیرساخت های لازم و ظرفیت سازی انجام پذیرد. جهانی در پایان تصریح کرد: نظام فکری در تهیه این نوشته بر این مبنا استوار است که ابتدا با ارایه تصویری از سیر تکاملی مدیریت آب از بعد نظری و با عنایت به توضیحاتی که در این مقدمه آورده شده، موقعیت مدیریت آب کشور در این مسیر جانمایی شده و بدین ترتیب دلایل و چرایی ضرورت تاریخی اصلاح حکمرانی توضیح داده شود سپس در باره چگونگی تبدیل تدبیر در نظر گرفته شده به برنامه عمل، نقشه و مسیر راه تحقق آن براساس محتوا و ماهیت ادبیات بکار برده شده در متن تدبیر، از جمله اصول و مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب، نهایتا به پیشنهاد الزامات اصلی و مهم به منظور حصول شرایط پایدار در عرضه و تقاضای آب پرداخته شده است. دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی به گزارش ایرنا، دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی؛ تبیین و بایسته های اجرا از روز چهارشنبه آغاز شده و تا امروز (پنجشنبه) به صورت مجازی ادامه دارد. در این کنفرانس ۷۴ مقاله علمی به صورت شفاهی و ۱۲ مقاله پوستری از سوی پژوهشگران و اندیشمندان ارائه و سپس نقد و بررسی می شود. این مقالات در حوزه های کلیات و ساختار سند الگو، تبیین بایسته های اجرای سند الگو ر حوزه سیاسی و اجتماعی، تبیین معنویت در فرازهای سند الگو، تبیین و بایسته های اجرای تدابیر حوزه علم و آموزش و پرورش، تبیین مبانی ایران شناختی و بایسته های اجرای تدابیر در حوزه های آمایش، فناوری و نوآوری، کشاورزی و امنیت غذایی، حکمرانی و مدیریت پایدار محیط زیست، فرهنگ، جمعیت، خانواده و سلامت است.  آیت الله ابوالقاسم علیدوست، حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین، ابراهیم برزگر، علیرضا صدرا، غلامرضا جمشیدیها، محمدحسین پناهی، حجت الاسلام  مسعود آذربایجانی، محمود حکمت‌نیا، علی اکبر موسوی موحدی، بهزاد سلطانی، محمدسعید جبل عاملی، اسماعیل شیعه، حسین سالارآملی، حجت‌الله حاجی حسینی، عباسعلی زالی، محمد شاهدی، سیدمحمدحسینی، محمدعلی کی نژاد، عباسقلی جهانی، محمدحسن روزی طلب، غلامعلی افروز، سوسن باستانی و مسعود شفیعی از رؤسا و اعضای هیات رییسه اندیشکده‌های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مدیریت جلسات را بر عهده دارند. همچنین میزگردی با موضوع زیست بوم اجرای تدابیر فناوری و نواوری در سند الگو در این مراسم دو روزه از سوی اندیشکده چرخه نوآوری برگزار می شود.