۱۵ آذر آخرین مهلت ثبت حقوق کارکنان

۱۵ آذر آخرین مهلت ثبت حقوق کارکنان
به گزارش روز جمعه ایرنا، بعد از مشروط شدن پرداخت حقوق کارکنان به ورود اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا، سازمان اداری و استخدامی، بر پایان مهلت ورود اطلاعات حداکثر تا ۱۵ آذرماه تاکید و اعلام کرد که هیچگونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه بدون اطلاعات سامانه انجام نمی‌شود و مسوولیت آن با خود دستگاه است. این سازمان در تازه‌ترین بخشنامه‌ خود به دستگاه‌های اجرایی در خصوص اعلام اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) یادآور شده است که از آذرماه جاری تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در این سامانه و به ذینفع نهایی انجام می‌شود. براساس اعلام این سازمان،‌ همه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ثبت،‌ تکمیل و به روزرسانی اطلاعات کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، تا ۱۵ آذر در سامانه کارمند ایران اقدام کنند و تاکید شده است که هرگونه پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود. همچنین سازمان اداری و استخدامی به مقامهای مسوول دستگاه‌های اجرایی یادآور شده است که مسوولیت عدم پرداخت حقوق و مزایا ناشی از عدم ثبت اطلاعات، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه خواهد بود. در آستانه پرداخت حقوق آبان‌ماه، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که هرگونه پرداخت مشروط به اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و مزایاست اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها اطلاعات تکمیل نشده داشتند یا اصلا ورود نکرده بودند، مقرر شد با ارائه تعهد کتبی، طی دو هفته نسبت به اعلام اطلاعات اقدام کنند. به گزارش ایرنا،‌ این بخشنامه با اشاره به بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و پیرو بخشنامه ۳۰ مهر معاون اول رئیس جمهور و نامه دبیر هیات دولت در خصوص تصمیمات متخذه در جلسه هیات وزیران و به منظور ساماندهی و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان است و در آن تاکید شده  که از آذرماه جاری، تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) صورت می‌گیرد و همه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به ثبت، تکمیل و به روز رسانی کارکنان و ثبت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها که تحت هر عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱۵ آذرماه در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) اقدام کنند.