صندلی طبی برقی پاژن پاجیرو پاترول …دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …مدرس و مترجم زبان پرتغالیاتوبار باربری|فروش کارتن و لوازم …

دستور فوری رییس بهزیستی برای کمک به افراد بی‌سرپناه در معرض آسیب وسرما
به گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان بهزیستی؛ در این بخشنامه تاکید شده است: ادارات کل بهزیستی ضمن آمادگی کامل برای پیشگیری از آسیب های احتمالی از ظرفیت های سازمان و دستگاه های مسوول در سطح استان بهره گیری لازم را داشته باشند. متن این بخشنامه که خطاب به مدیران کل بهزیستی استان ها صادر شده، به این شرح است: بـا توجه به برودت ناگهانی و افت شدیـد دمای هوا و نظر به تاکیـد مقام عالی وزارت مبنی بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای آماده باش مراکز بهزیستی و ساماندهی اقشار آسـیب پذیر جامعه به ویژه افراد بی خانمان و در راستای وظایف ذاتی سازمان در حمایت از گروه های هدف، مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به انجام موارد ذیل و ارائه گزارش نتایج، اقدام موکد صورت پذیرد: - تشکیل کارگروه ویژه جهت اقدام لازم و آمـاده سازی تمام مراکز تحت نظارت سازمان برای پـذیرش فوری و اولیه و ارائه خـدمات به گروه های هـدف با رعایت دسـتورالعمل های بهـداشتی و پروتکل های مرتبط با کرونا، پیش بینی قرنطینه (به تفکیک گروه های هدف) در حوزه های مرتبط (توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری). - انجام تعاملات لازم برون سازمانی با دستگاه های استانی مرتبط با امر ساماندهی افراد بی سرپناه و بی خانمان به ویژه شهرداری و اسـتانداری بـا تاکیـد بر فوریت موضوع و تسـریع در امر اسـکان و تـامین غـذا برای اقشار فوق الـذکر در گرمخانه ها و شلترهای استان با رعایت پروتکل های بهداشتی و با هماهنگی بهزیستی استان. - متناسب با گروه های هـدف هر حوزه (توانبخشـی، اجتماعی و پیشـگیری) هماهنگی های لازم بـا مراکز تابعه اعم از مراکز دولتی و غیردولتی، انجمن ها و موسـسات خیریه و ...جهت پـذیرش فوری و ارایه خدمات به گروه های هدف با قید فوریت صورت پذیرد. - رعایت نکات ایمنی در تمام مراکز نگهداری سازمان و کنترل وسایل گرمایشی مد نظر قرار گیرد. - تمام اقدامات انجام شده با رعایت اصل رازداری حرفه ای مستندسازی شود.