وضعیت نهایی استفاده از VAR در ایران تا دو هفته آینده مشخص می‌شود