سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومبهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسدستگاه بسته بندی

تقویت و بازسازی پایه‌های اندیشه شیعه؛ رسالت بزرگ حضرت معصومه(س)