گفتگوی نماینده ویژه روسیه با مشاورارشد وزیر خارجه کشورمان درباره بحران