قوطی سازیدستگاه سی ان سیترخیص از گمرک بازرگانعایق صوتی

انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سازمان تعلیم و تربیت کودک
به گزارش روز جمعه وزارت آموزش و پرورش، متن ماده واحده «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی در جلسه ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده به شرح ذیل است: وزارت آموزش و پرورش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» که بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی در جلسه ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد: ماده واحده - به موجب بند ۳ ماده ۹ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷)، حجت الاسلام احمد واعظی بعنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت امنای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، انتخاب می‌گردد.» حسن روحانی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی