قلم ماساژور دور چشم و دور لب تاچ …ساندویچ پانل - مهران پانلموسسه زبان نگاررپورتاژآگهی دائمی در 14 سایت معتبر …

برنامه درسی روز جمعه بیست و چهارم اردیبهشت مدرسه تلویزیونی
جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه بیست و چهارم  اردیبهشت به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸ فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه - رشته شبکه و نرم افزار - پایه۱۰- شاخه فنی و حرفه ای ساعت۸:۳۰تا ۹:۰۰ مبانی هنرهای تجسمی - پایه ۱۰ -رشته گرافیک -شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ فناوری اطلاعات و ارتباطات - رشته شبکه و نرم افزار-پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ ریاضی وزندگی بامحوریت پایه ششم ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ کاروفناوری - پایه ششم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ تفکر و پژوهش - پایه ششم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کاروفناوری پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کاروفناوری پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کاروفناوری پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه ساعت ١۶:۳۰ تا ۱۶:۵۰ آموزش معلمان آموزش یادگیری ادبیات فارسی متوسطه دوم : ساعت ۱۶:۵۰ تا۱۷:۱۰ ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۱۰ تا۱۷:۳۰ آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک شبکه ۴ ساعت۷:۳۰درس نگارش۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۷:۵۵ درس نگارش۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸:۲۰ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته ساعت۸:۴۵درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۹:۱۰درس نگارش۱/۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته ه ساعت۹:۳۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۰درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی ساعت۱۰:۲۵درس فارسی۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۰:۵۰درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. شبکه قران و معارف سیما ...... عصر....... ساعت ۱۵:۳۰ عربی و زبان قرانی ( نکات آزمون سراسر ی) برای کلیه رشته های متوسط دوم نظری