ضرغامی: در دیدار با سعید محمد تصمیم های خوبی گرفتیم