ارسال مدارک بازیکنان پرسپولیس برای صدور روادید سفر به عربستان