سلاجقه: مدیریت پسماند از اولویت‌های اصلی سازمان محیط زیست است