فیلم/ چابهار تنها مسیر دسترسی به کشورهای محصور آسیای میانه