انعقاد قرارداد ‌با ناجیان غریق و بیمه آنان الزامی شد
به گزارش ایرنا از فدراسیون نجات غریق، قرارداد و بیمه منجیان غریق یکی از دغدغه های اصلی این فدراسیون از آغاز دوره مدیریت فعلی بود که این موضوع به منظور نتیجه گیری قطعی و قانونی از ابتدای سال در دستور کار «مهدی حیدری» ریاست فدراسیون قرار گرفت.  در همین رابطه مکاتبات متعددی با وزارت ورزش انجام شد و طی آن ضمن تاکید بر اهمیت کار ناجیان و ابعاد معنوی و ارزشی آن و همچنین تشریح وضعیت فعلی منجیان غریق و مصائب ناشی از نابسامانی وضعیت قراردادی شان، رسیدگی به این موضوع مطرح شد. نتیجه رایزنی ها، مکاتبات و پیگیری های انجام شده در نهایت منجر بر الزام انعقاد قرارداد با ناجیان غریق و بیمه آنان شد.  این موضوع از سوی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای به ٣٠ اداره کل ورزش و جوانان استانی ابلاغ و بر اساس آن بر الزام انعقاد قرارداد از سوی باشگاه ها، استخرها و اماکن آبی با منجیان و بیمه آنها بر اساس بیمه تامین اجتماعی کار تاکید شد. عدم رعایت این مسئله و نادیده گرفتن قرارداد ناجیان، از تخلفات موسس و مدیر باشگاه محسوب خواهد شد. در ابلاغیه وزارت ورزش به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، بر بیمه مسوولیت مدنی معتبر با پوشش بیمه کامل برای جبران خسارات تاکید شده و همچنین براساس ماده ١٣ قانون مسوولیت مدنی، کارفرمایان مشمول ماده ١٣ مکلف شدند کارکنان خود را در قبال خسارات وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه کنند.