مراسم نخستین سالگرد شهادت جانبار شهید سردار علی (حمید) خدادی