پاداش بازنشستگان هلال احمر به زودی پرداخت می‌شود
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از جمعیت هلال احمر، شهرام میرزایی گفت: در سال گذشته ۵۵۱ میلیارد ریال برای پاداش پایان خدمت به ۲۱۷ نفر از بازنشستگان جمعیت هلال احمر پرداخت شد، ۸۱ نفر از این بازنشستگان مربوط به سال ۱۳۹۸ و سایرین مربوط به سال ۱۳۹۹ بودند. وی افزود: پرونده های کامل شده تا پایان اسفندماه سال گذشته، تامین اعتبار و پاداش به پرسنل بازنشسته پرداخت شد، تعداد ۱۳۷ نفر از بازنشستگان در اواخر سال ۹۹ بازنشسته شده بودند و مدارک آن ها با تاخیر ارائه شده بود و از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع و کسری بودجه به علت تحریم های شدید در سال ۹۹ و کرونا، درآمدهای دولت و جمعیت هلال احمر کاهش یافته بود و به همین علت امکان پرداخت پاداش این دسته از بازنشستگان مهیا نشده بود. وی احمر خاطرنشان کرد: با اهتمام ویژه رئیس جمعیت هلال احمر و با همکاری سازمان برنامه و بودجه در اواخر هفته گذشته، ۲۷۴ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال به سقف اعتبارات عمومی جمعیت هلال احمر اضافه شد و تخصیص آن صورت گرفت و این تخصیص نیز در اختیار خزانه داری کل قرار گرفت تا از خزانه کل کشور این تخصیص برای پرداخت پاداش سایر بازنشستگان تامین شود. میرزایی گفت: این تخصیص در اختیار ۲۵ استان و ستاد مرکزی هلال احمر قرار خواهد گرفت تا روند پرداخت پاداش بازنشستگان آغاز شود. در این خصوص باید از دبیرکل جمعیت هلال احمر و خزانه دار کل نیز تشکر کرد زیرا تلاش زیادی در این خصوص انجام داده اند.