۱۵۰ موسسه مجاز اعزام دانشجو به خارج معرفی شدند
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، بر اساس آخرین به روز رسانی موسسات اعزام دانشجو به خارج که توسط اداره کل بورس و اعزام دانشجویان در سازمان امور دانشجویان صورت گرفته است، ۱۴۱ موسسه غیرمجاز معرفی شدند. این قبیل موسسات با توجه به ضوابط و مقررات، اجازه هیچ گونه فعالیت در خصوص اعزام دانشجو از قبیل مشاوره و عقد قرارداد ندارند. متقاضیان پس ازتاریخ لغو مجوز، در صورت عقد قرارداد برای پیگیری شکایت احتمالی خویش باید از طریق مراجع قضایی اقدام کنند. در این به روز رسانی که در نیمه نخست مردادماه انجام شده است، ۱۵۰ موسسه هم برای اعزام دانشجو و عقد قرارداد مجاز معرفی شدند. اسامی این موسسات در سامانه اطلاع رسانی سازمان امور دانشجویان به نشانی http://scholarship.saorg.ir قرار دارد.